Condițiile încheierii unui contract de calificare profesională în cazul minorilor

Potrivit prevederilor art. 13 din Codul muncii persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani, însă poate încheiea un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentantului legal, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.

În situația în care încadrarea în muncă are loc în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, aceasta nu este posibilă mai înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.

Cu alte cuvinte, persoana fizică dobândește capacitatea deplină de a încheiea un contract de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani, prezumându-se astfel că a dobândit suficientă maturitate fizică și psihică pentru a intra într-un raport de muncă.

În același context legiuitorul a reglementat și posibilitatea minorului de 16 ani și a celui de 15 ani, cu acordul părinților ori a reprezentanților legali, de a încheia și contracte de ucenicie.

Contractul de calificare profesională este un contract special reglementat de prevederile Codului muncii în art. 201 și următoarele fiind acel contract în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale.

Pot încheia contracte de calificare profesională salariaţii cu vârsta minimă de 16 ani împliniţi, care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menţinerea locului de muncă la acel angajator.

Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni şi 2 ani. Durata concretă, aşadar, va fi stabilită de angajator în funcţie de complexitatea meseriei sau profesiei ce urmează a fi exercitată.

Așa cum evidențiază și doctrina de specialitate, contractul de calificare profesională nu este un contract de muncă, ci un contract distinct, de formare profesională, aşa cum este calificat expres de prevederile Codului muncii.

Ca natură, contractul de calificare profesională se apreciază că ar fi un contract individual de muncă pe durată determinată de tip special.

Acest contract ar fi ceea ce ilustrează chiar denumirea sa, adică un contract de calificare profesională care poate fi considerat, chiar, un act adiţional la contractul individual de muncă.

De asemenea, trebuie precizat faptul că, în concordanță cu prevederile art. 256 din același act normative, încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestora pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani, iar nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.