Calitatea de coasigurat si benefiiciile acesteia in legislatia actuala

Potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate. Asadar, au dreptul sa beneficieze de asigurare fara plata contributiei sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Copiii, conform prevederilor art. 213 alin.1 lit. a), pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu pana la inceperea anului uniersitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizaza venituri din munca, beneficiaza de asigurare de sanatate, fara plata contributiei, acestia nefacand parte din categoria persoanelor ce pot beneficia de asigurare fara plata contributiei in calitate de coasigurati ai salariatului.

In concordanta cu prevederile art. 20 alin.1 lit.d) din Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), dovada calitatii de asigurat in sistemul asigurarilor sociale d esanatate, se realizeaza printr-un document justificativ – adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii de persoane in baza urmatoarelor documente:

-          act de identitate,

-          documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata,

-          declaratie pe proprii raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii, precum si

-          o declaratie pe proprii raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva.

In baza documentelor mai sus enuntate, salariatul va solicita angajatorului, iar nu casei de asigurari, inscrierea persoanelor aflate in intretinerea persoanei asigurate, in calitate de coasigurati, in declaratia 112,

Conform prevederilor art. 22 alin. (1) din Norma metodologica privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, persoanele care au calitatea de salariat, precum si coasiguratii acestora vor putea face dovada calitatii de asigurat pe baza adeverintei prevazute la art. 20 alin. (1) sau cu adeverinta eliberata de angajatori, al carei model este prevazut in anexa nr. 1¹, .termenul de valabilitate a acesteia fiind de 3 luni de la data emiterii.